ܐܰ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܐ ܡܚܰܕܪܝ ܐ ܥܠܰܝܡ̈ܐ ܠܐ ܚܰܝ̈ܐ! ܐܰܚܢܰܐ ܟܳܐ ܝܶܠܺܦܝܰܢܐ ܒܘ ܥܒܳܕܳܐ ܐܘ ܟܐ ܡܺܝܫܰܘܫܛܝܢܰܐ ܒܘ ܫܩܳܠܛܰܥܢܐ ܐܝ ܢܰܩܠܐ ܕܟܳܘܺܝܢܰܐ ܡܕܰܒܪ̈ܢܐ ܠܪܽܘܚܰܝܢܐ ܐܘ ܠܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܥܰܡܰܐ ܒܳܕ̈ܘܟܐ ܟܽܘܠܢܳܫܳܐ ܟܶܬܠܗ ܙܶܕܩܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܫܰܘܬܦܳܐ.ܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܐ ܡܚܰܕܪܝ ܐ ܥܠܰܝܡ̈ܐ ܠܐ ܚܰܝ̈ܐ! ܚܰܐ ܕܗܳܘܐ ܒܳܕܘܩܳܐ ܟܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܶܫܩܳܠܛܰܥܢܘܬܐ ܥܡ ܚܪ̈ܢܶܐ ܒܘ ܣܘܶܝܕ ܐܘ ܒܶܒܪܝܬܐ ܟܽܘܠܐ. ܟܐ ܝܶܠܦܰܬ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܐܘ ܥܒܳܕܳܐ ܐܘ ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܘܫܛܰܬ ܒܘ ܫܒܺܝܠܐ ܕܝ ܡܓܰܪܓܽܘܬܐ. ܟܺܝܒܽܘܟ ܕܶܡܫܰܘܫܛܰܬ ܐܘ ܕܶܡܕܰܒܪܰܬ ܪܽܘܚܽܘܟ ܐܘ ܚܪ̈ܢܶܐ ܕܐܰܥܡܽܘܟ. ܣܰܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܘܠܢܫܐ ܟܶܬܠܗ ܙܶܕܩܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܫܰܘܬܦܐ܆ ܓܰܒܰܝܢܐ ܠܰܝܬܐ ܬܰܚܠܘܦܳܐ ܐܘ ܟܽܘܠܰܝܢܰܐ ܚܰܒܪܶܐ ܛܰܘܶܢܰܐ ܥܡ ܚܕܳܕܶܐ.ܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܐ ܡܚܰܕܪܝ ܐ ܥܠܰܝܡ̈ܐ ܠܐ ܚܰܝ̈ܐ! ܚܰܐ ܕܗܳܘܐ ܒܳܕܘܩܐ ܟܐ ܚܝܐ ܒܶܫܩܳܠܛܰܥܢܘܬܐ ܥܡ ܚܪ̈ܢܐ ܒܘ ܣܘܝܕ ܐܘ ܒܶܒܪܝܬܐ ܟܽܘܠܰܐ. ܟܺܝܬܐ ܗܘܠ 40 ܡܺܝܠܝܘܢ̈ܐ ܕܒܳܕ̈ܘܩܐ ܒܶܒܪܝܬܐ܆ ܐܘ ܒܘ ܣܘܶܝܕ ܟܺܝܬܐ ܗܘܠ 70000. ܥܰܡܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܺܝܒܘܟ ܕܝܶܠܦܰܬ ܒܘ ܫܒܺܝܠܐ ܕܐܘ ܥܒܳܕܳܐ܆ ܐܘ ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܘܫܛܰܬ ܒܘ ܫܒܺܝܠܐ ܕܝ ܡܓܰܪܓܘܬܐ܀ ܟܺܝܒܽܘܟ ܕܶܡܫܰܘܫܛܰܬ ܐܘ ܕܶܡܕܰܒܪܬ ܪܽܘܚܽܘܟ ܐܘ ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܰܥܡܘܟ. ܐܘ ܟܝܳܢܳܐ ܩܶܠܰܝܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܝܬܳܝܳܐ ܠܰܫܰܢܰܝܢܰܐ ܐܘ ܟܐ ܡܓܰܪܓܺܝܢܰܐ ܪܽܘܚܰܝܢܰܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܳܐ ܣܰܝܡܺܝܢܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ ܚܰܕܬܐ ܐܘ ܒܶܫܒܝܠܐ ܚܰܕܬܐ. ܣܰܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܘܠܢܫܐ ܟܶܬܠܗ ܙܶܕܩܐ ܕܗܳܘܐ ܡܫܰܘܬܦܐ܆ ܓܰܒܰܝܢܐ ܠܰܝܬܐ ܬܰܚܠܘܦܳܐ ܐܘ ܟܽܘܠܰܝܢܐ ܚܰܒܪܐ ܛܰܘܶܢܰܐ ܥܡ ܚܕܳܕ̈ܐ.ܐܰ ܒܕ̈ܘܩܐ ܟܐ ܡܚܰܕܪܝ ܐ ܥܠܰܝܡ̈ܐ ܠܐ ܚܰܝ̈ܐ! ܚܐ ܕܗܳܘܐ ܒܳܕܘܩܐ ܟܐ ܚܳܝܶܐ ܒܶܫܩܳܠܛܥܢܘܬܐ ܥܡ ܚܪ̈ܢܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܪܒܐ ܬܺܐܒܶܝܠܳܝܳܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܐܘ ܒܥܰܝܢܝ ܙܒܢܐ ܣܬܗ ܟܽܘܕ ܒܰܪܢܫܐ ܚܰܐ ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܘܫܛ. ܟܺܝܬܐ ܗܘܠ 40 ܡܝܠܝܘܢܐ ܕܒܳܕ̈ܘܩܐ ܒܶܒܪܝܬܐ܆ ܐܘ ܒܘ ܣܘܝܕ ܟܝܬܐ ܗܘܠ 70000.
ܐ ܚܦܺܝܛܘ̈ܬܐ ܕܰܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܳܘܶܢ ܥܡ ܓܽܘܕ̈ܐ ܐܘ ܣܺܝܥ̈ܬܐ ܢܰܥ̈ܝܡܐ܆ ܒܐ ܕܽܘܟ̈ܝܬܐ ܕܟܽܘܠܢܫܐ ܡܰܚܘܐ ܐܘ ܕܗܳܘܐ ܟܠܺܝܛܳܐ ܠܦܘܬ ܐ ܡܟܳܢܘ̈ܬܐ ܘܰܐ ܢܶܣܝܘܢ̈ܐ ܕܟܶܬܠܗ. ܣܰܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܺܝܒܽܘܟ ܕܝܶܠܦܰܬ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܒܘ ܥܒܳܕܳܐ܆ ܐܘ ܟܺܝܒܘܟ ܕܡܺܝܫܰܘܫܛܰܬ ܒܐ ܡܟܳܢܘ̈ܬܐ ܕܐܘ ܓܽܘܪܳܓܳܐ܀ ܗܰܪܟܐ ܟܺܝܒܘܟ ܕܡܺܝܫܰܘܫܛܰܬ ܐܘ ܕܶܡܕܰܒܪܰܬ ܪܽܘܚܽܘܟ ܐܘ ܗܶܢ ܚܪ̈ܢܶܐ܀ ܐܘ ܟܝܳܢܳܐ ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܝܬܳܝܳܐ ܠܰܫܰܢܰܝܢܰܐ ܐܘ ܟܐ ܡܓܰܪܓܺܝܢܰܐ ܪܽܘܚܰܝܢܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܟܐ ܣܰܝܡܺܝܢܰܐ ܡܶܕ̈ܢܐ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ ܐܘ ܒܶܫܒܝܠܐ ܚܰܕܬܐ.
ܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܟܐ ܡܢܰܣܶܢ ܠܰܫܢ ܒܪܺܝܬܐ ܛܰܘܬܶܪ ܒܢܺܝܫܐ ܟܽܘܠܢܫܐ ܕܗܳܘܐ ܒܥܰܝܢܝ ܛܺܝܡܳܐ. ܐ ܗܰܕܳܡܰܝܕܰܢ ܟܐ ܡܺܝܓܰܪܓܝ ܠܫܢ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ ܥܰܠܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܘܶܐ ܒܢ ܕܐܘ ܟܶܢܫܐ܆ ܗܰܡ ܒܝ ܕܘܟܬܐ ܕܟܳܐ ܚܳܝܰܬ ܐܘ ܗܰܡ ܣܬܗ ܒܶܒܪܝܬܐ ܟܽܘܠܐ.
ܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܫܟܺܝܚܶܢܶܐ ܠܫܢ ܕܡܺܝܕܰܒܪܝ ܡܝ ܥܠܰܝܡܘܬܐ܆ ܒܝ ܡܥܰܕܪܳܢܘܬܐ ܕܰܐ ܪܰܒܶܐ.
ܐ ܚܦܺܝܛܘܳܬܰܝܕܰܢ ܡܫܰܬܐܣܶܢܶܐ ܥܰܠܝ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܕܰܐ ܛܺܝܡ̈ܝܳܬܳܐ ܐܘ ܡܽܘ ܫܶܪܫܳܐ ܟܳܒܶܢ ܝܘܩܪܳܐ ܠܝ ܚܰܘܪܘܬܐ ܛܰܘܬܐ ܘܝ ܐܳܢܫܘܬܐ܀ ܐ ܒܳܕ̈ܘܩܐ ܒܫܰܝܢܐ ܟܺܝܡܺܝ ܠܰܐ ܛܠ̈ܝܐ ܐܘ ܠܐ ܥܠ̈ܝܡܶܐ ܟܽܘܠܗ܆ ܐܘ ܓܰܒܰܝܢܐ ܠܰܝܬܐ ܕܘܟܬܐ ܕܝ ܬܰܚܠܽܘܦܽܘܬܐ.