پیشاهنگ‌ها کودکان و نوجوانان را برای زندگی آماده می‌کنند! پیشاهنگ‌ بودن یعنی تجربه کردن ماجراجوئی همراه با دیگران در یک فضای مشترک بین المللی و در عین حال رشد کردن به عنوان یک انسان. بیش از ۴۰ میلیون پیشاهنگ‌ در سراسر جهان و تقریباً ۰۰۰ ۷۰ پیشاهنگ در سوئد وجود دارد.
فعالیت‌های پیشاهنگ‌ها در گروه‌های کوچک و در گروه‌های سیار انجام می‌گیرد. همه می‌توانند در آنجا خود را نشان دهند و با توجه به امکانات و شرایط خودشان در فعالیت‌ها مشارکت داشته باشند. در پیشاهنگی شما می‌توانید با انجام دادن کارها آموزش ‌بینید و از طریق چالش‌ها رشد کنید. شما می‌توانید رشد کنید و هم خود و هم دیگران را هدایت کنید. طبیعت مانند اتاق نشیمن ماست و ما با انجام کارهای گوناگون در محیط‌های تازه و با شیوه‌های تازه خود را به چالش می‌کشیم.

پیشاهنگی برای رسیدن به یک دنیای بهتر کوشش می‌کنند، دنیائی که همه در آنجا دارای ارزش یکسان باشند. به عضوهای ما توصیه می‌شود که بر روند رویدادها در جامعه، هم در محیط زندگی خود و هم در عرصه جهانی اثر نهند.
پیشاهنگی برای کودکان و نوجوانان است و توسط خود آنان و با حمایت بزرگسالان هدایت می‌شود.
فعالیت‌های ما مبتنی است بر ارزش‌هائی که در پایه و اساس خود مربوط است به آنکه ما همنوع و دوست مهربانی برای دیگران باشیم. پیشاهنگ‌ها به همه کودکان و نوجوانان خوشآمد می‌گویند. ما هیچ نیمکت ذخیره‌ای نداریم.