Scouternas uppdrag:

Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva.

Visionen med Scouternas mångfaldsarbete:

  • Alla som delar Scouternas värderingar och är intresserade av att delta i och göra scoutverksamhet ska kunna vara med i Scouterna.

  • I Scouterna ska alla barn och unga känna sig välkomna, kunna delta och utvecklas.

För att den övergripande målsättningen ska kunna nås, behöver Scouterna som organisation ha ett välutvecklat mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen.

Gör vi ett framgångsrikt arbete betyder det inte bara att alla mår bättre och att vi har roligare, utan också att vi automatiskt blir fler. Det är färre som lämnar och fler som börjar. Och fram för allt är vi sanna mot våra scoutvärderingar.

Så här arbetar Scouterna som organisation med mångfald, inkludering och tillgänglighet:

1. Normkritiskt förändringsarbete. Vi är normkritiska som utgångspunkt. För oss är normkritik ett verktyg för att uppmärksamma och motverka ojämlikheter. Vi vågar titta inåt i organisationen och fråga oss: Hur ser vi ut, vem funkar det här för, vem har inflytande och vem lämnar?

2. Metodutveckling. När vi hittar något som är svårt tar vi fram metoder och material som stöttar och öppnar upp. Med vår kompetens kring pedagogik, kreativa metoder och normkritiska perspektiv utvecklar vi nyskapande och förändrande metoder.

3. Utbildning. Scouternas mångfaldsarbete är ett förändringsarbete i hela organisationen. Vi arbetar med kompetensutveckling, tillgängliggörande och bemötande bland personal, nationella arbetsgrupper och scoutkårer. Våra utbildningar har ofta interaktiva inslag för att alla i rummet ska bli medskapare av förändringsarbetet.

4. Kartläggning. Vi kartlägger utvalda delar eller hela verksamheten. Kartläggningarna resulterar i beslutsunderlag med konkreta förslag för hur vi ska fortsätta förändra Scouterna. Vi arbetar utifrån detta med empowerment och inspiration för att stärka och förändra. Vi startar scoutkårer, utbildningar och arbetsgrupper där alla som behöver får växa och påverka.

Scouternas mångfaldsarbete delas in i två områden:

1. Vi öppnar upp och tillgängliggör den etablerade scoutverksamheten

Genom att utveckla stöd till scouter och ledare, och bygga ett långsiktigt arbete för ökad tillgänglighet i våra scoutkårer, utbildningar och arrangemang öppnar vi upp Scouterna för fler. Vi stöttar, kompetensutvecklar, utreder och förändrar med ambitionen att sänka trösklar och skapa fler jämlika möten.

Metodutveckling

Femstegsmodellen. Ett verktyg för att reflektera och diskutera över vilka vi är som är med i Scouterna, vilka som vi inte når och vad vi kan göra för att fler ska känna sig välkomna i Scouterna. Modellen kan göras vilket sammanhang som helst, t.ex. i ledarteamet, med dina scouter, i kårstyrelsen eller i planeringen inför ett sommarläger. Femstegsmodellen finns i tre versioner.

Materialet är upphovsrättsskyddat och ägs av Scouterna i Sverige.

Det får användas fritt av scoutkårer i Sverige. Materialet kan beställas via info@scouterna.se. Där kan du också be om hjälp med handledning.

Övriga organisationer, företag och föreningar som vill ta del av materialet kontaktar Scouterna på info@scouterna.se för prisuppgifter.

Värsta fördomen. Scouternas antirasistiska projekt om normer, värderingar och fördomar. Materialet ger dig kunskap om vad normer är, hur de påverkar våra fördomar och värderingar för att sedan hämta hem det abstrakta till deltagarnas verklighet och få dem att fundera över normer i deras direkta omgivning och hur de själva kan påverka.

Aktivitetspaketet Nyanlända i Sverige. Scouterna finns till för alla barn och unga, oavsett var de kommer ifrån eller hur länge de bott i Sverige. Aktivitetspaketet

Nyanlända i Sverige ger tips och stöd för scouter och scoutkårer som vill driva verksamhet med nyanlända och aktivt arbeta med långsiktig integration.

Materialet finns att beställa i Scoutshopen eller att ladda ner gratis här.

Utbildning

Normkritiskt ledarskap. Normkritik handlar om att få syn på och ifrågasätta begränsande normer (oskrivna regler) som finns och vad de har för konsekvenser för vem som känner sig välkommen eller får inflytande. I sammanhang där en grupp har makt över en annan finns olika strategier för att göra något åt det. Normkritik är en metod och ett perspektiv som kan hjälpa dig att göra det. Under kursen Normkritiskt ledarskap får du därför kunskap och förståelse för normkritik som metod för förändring samt verktyg för att göra mer inkluderande verksamhet. Läs mer om kursen Normkritiskt ledarskap här »

Kartläggning

Värsta rapporten. I projektet Värsta fördomen togs rapporten ”Värsta rapporten” fram, som är en undersökning om begränsande praktiker, normer och maktstrukturer inom Scouterna. Rapporten är från 2014 och ligger till grund för stora delar av Scouternas mångfaldsarbete idag. Ladda ner rapporten här »

2. Vi provar nya sätt att göra scouting på och startar ny scoutverksamhet

Vi vill att fler ska få testa scouting! Sverige är mycket mer mångfaldigt än vad Scouterna är. Om vi ska kunna spegla befolkningen, som vi lovat i strategin för 2015-2025, måste vi också finnas på fler platser och göra på fler sätt.

Framför allt för att nå barn och unga som befinner sig långt från det etablerade föreningslivet och friluftslivet. Vi vill därför uppmärksamma, testa och utveckla flera sätt att göra scouting på. För att fler ska känna sig välkomna och trivas i Scouterna!

Metodutveckling

Starta scoutkår. En guide för hur ni startar en scoutkår och går igenom vad som behöver göras steg för steg. Här får ni en genomgång av vad Scouterna är, varför det är bra att starta en scoutkår och hur det praktiskt går till. Materialet finns att beställa i Scoutshopen eller ladda ner gratis.

Lokalt engagemang – starkare tillsammans är unga som gör världen bättre. Det innebär bland annat att vi som scouter själva engagerar oss i vår omvärld. Det syns bland annat tydligt i scoutmetoden – lokalt och globalt samhällsengagemang. Men hur gör vi då? Hur identifierar vi ett problem? Hur hittar vi bästa lösningen? Här får du olika verktyg som ger dig möjligheten att själv tänka, analysera och genomföra, för att göra skillnad i samhället. Här hittar du materialet »

Utbildning

Redo för naturen. Friluftslivet är på många sätt en central del av svensk scouting och en av sju pusselbitar i scoutmetoden. Redo för naturen erbjuder därför scouter och scoutledare utbildning i grundläggande friluftsliv. Kurserna riktar sig också externt, till exempel till föreningar eller skolor, som vill få inspiration och verktyg för att själva kunna ge sig ut i naturen. Läs mer om Redo för naturen här »

Kartläggning

Fonder och stipendier. Scouternas stödfond ger ekonomiska eller mater»iella bidrag till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor eller liknande kostnader. Scouternas stödfond avser att i första hand stötta medlemmar mellan 8 -25 år. Mer information om stödfonden finns här »

Skapar nya samarbeten med organisationer som vi delar värderingar med, och som vi samtidigt kan lära och utvecklas av i jämlika möten. Vår målsättning är att kontinuerligt utveckla scouting och våra metoder att fungera för fler, samtidigt som vi sprider kännedomen om Scouterna som en plats för en meningsfull fritid.

Bredare representation i Scouternas kommunikation. Vi samlar intervjuer, stories, fotograferar, filmar, illustrerar och sprider exempel på scouting på olika sätt där många är representerade. Vi vill att fler ska kunna se sig själva som scouter och visa upp hur mångfaldig verksamhet vi driver över hela landet. Vår målsättning är att kontinuerligt utveckla scouting.

Ladda ned

[lista-filer kategori=”om-scouternas-mangfaldsarbete”]

 


 

För att kunna göra detta söker Scouterna extern finansiering från till exempel Postkod­lotteriet och Svenskt friluftsliv. Vi stöttas också av mindre stiftelser och insamlingar. Det gör att vi kan anställa personer som både operativt och strategiskt kan jobba med Scouternas mångfalds- och integrationsarbete.